Barn Seilet
  • desember 10, 2018

Når: 5. desember kl 09.00 – 12.00

Sted: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen

Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt? Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen inviterer til innspillseminar i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Målgruppe for seminaret:
Skole- og kulturskoleledere, skole- og kulturpolitikere, kommune- og fylkesadministrasjon og andre som er ansvarlig for kunstfaglig opplæring.

Bakgrunn for seminaret:
11. oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å legge fram en plan for hvordan de praktiske og estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Regjeringen har ennå ikke utarbeidet en slik plan, men på spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i oktober i år kunne ministeren love følgende:

Regjeringen er opptatt av å styrke innholdet i skolen generelt og de praktiske og estetiske fagene spesielt. I Prop. 1 S (2018-2019), som ble lagt frem mandag 8. oktober 2018, skriver   regjeringen at vi vil legge fram en strategi for de praktiske og estetiske fagene tidlig i 2019.”

Organisasjonene på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen har tidligere levert innspill til en slik plan, men mye har skjedd de to siste årene: Arbeidet med fagfornyelsen har kommet lenger og “Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen” ble fastsatt i 2017. Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er opptatt av at lærerne som skal undervise i de praktiske og estetiske fagene må få økt kompetanse. Vi ser at mange lærere i dag har liten eller ingen kompetanse i fagene de skal undervise i. På seminaret ønsker vi innspill på følgende:

Hvordan kan en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen føre til økt kompetanse for lærere som skal undervise i fagene?

Hvordan kan en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene gi bedre rammevilkår for styrking av fagene lokalt?

Formålet med seminaret
Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil etter seminaret sende innspill om de viktigste momentene som må inkluderes i en plan for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Program for seminaret:
09.00 Kaffe/ te, kake og frukt
09.30 Velkommen
09.35 Status i dag og hva må til. Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen v/ Kari Strand og Ulrika Bergroth-Plur og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen v/Kirsti Saxi
10.00 Spørsmål og debatt
10.30 Pause
10.45 Gruppearbeid
11.30 Presentasjon og oppsummering av gruppearbeid.