Fagmiljøene i drama og teater på høgskole-/universitetsnivå bidrar med mye forskning innen feltet. Se blant annet vår oversikt over avlagte Ph.d-avhandlinger i Norge.  Drama- og teaterpedagogene jobber også aktivt med å innhente info om og kartlegge situasjonen for dramafaget i skole og samfunn.

I tidsskriftet DRAMA jobber redaksjonen kontinuerlig for å fange opp, formidle og stimulere til ny forskning innen faget. DRAMA er også godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, noe som betyr at det tilbys fagfellevurdering via tidsskriftet.

AKTUELL FORSKNING

ART FOR ART´S SAKE – OECD RAPPORT

Den internasjonale metaanalysen Art for Arts’s sake? The impact of arts education konkluderer med at tenking, kreativitet, sosiale og holdningsmessige ferdigheter utvikles i kunstfaglig arbeid, parallelt med den kunstfaglige kompetansen.

En av metaanalysene i rapporten, som er basert på 80 studier, konkluderer med at undervisning i drama styrker elevenes verbale ferdigheter som skriving, lesing, leseforståelse, utvikling av muntlig språk og vokabular.

Les mer i OECD-rapporten.

Det internasjonale forskningsprosjektet DICE

Det internasjonale forskningsprosjektet DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) har undersøkt virkningen av drama i undervisning på fem av EUs fagovergripende nøkkelkompetanser for læring.

DICE konkluderer blant annet med at elever som jevnlig deltar i aktiviteter innen drama og teater øker kompetansen i å lese og kommunisere og har økt motivasjon for å lære på skolen, og de utvikler evnen til å føle empati med andre og blir mer tolerante overfor andre mennesker.

Forskningsrapporten finner du her.

DTPs kartlegging av lærerutdanningen

Drama- og teaterpedagogene gjennomførte i 2012/2013 en kartlegging av dramaundervisning ved GLU 1-7 og 5-10, for å innhente informasjon om hvor mye og hva slags dramaundervisning som tilbys på lærerutdanningene ved høgskolene og universitetene.

Kartleggingen vår viste at det var store forskjeller i undervisningstimer i drama, fra 0 til 125 timer i løpet av lærerutdanningen.

Les kartleggingen her