Drama- og teaterpedagogene skal

  • være et attraktivt nettverk og faglig fellesskap for drama- og teaterpedagoger
  • fremme og styrke drama og teater som læringsform og likeverdig estetisk fag i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning
  • være en synlig pådriver i debatten om drama og teaters plass i skolen og andre arenaer for læring og utvikling

Drama- og teaterpedagogene har rundt 1250 medlemmer: enkeltmedlemmer, høgskoler/universiteter, videregående skoler, grunnskoler, kulturskoler, barnehager, teatre, museer og andre institusjoner. Organisasjonen er landsdekkende og har egne fylkeslag/regionlag i Oslo-Akershus, Rogaland, Nord-Norge, Hordaland og Trøndelag. DTP er ett av tre medlemslag i sammenslutningen Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). Organisasjonen driftes med statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet og medlemskontingent.

HVA GJØR VI