Ønsker du å skrive å skrive for tidsskriftet DRAMA? Ta kontakt med ansvarlig redaktør Madeleine Bernstein Harris på [email protected] eller du kan kontakte et av de nordiske redaksjonsmedlemmene – se her.

Hver utgave av DRAMA er knyttet til et aktuelt tema, men ikke alle artiklene i hvert nummer må komme inn under temadelen. For oversikt over kommende temanumre, se siste side i hver utgave av tidsskriftet.

⇒ Les siste utgave No.1 2023, med tematittel 

Estetiske læreprosesser (del 2)

Dette nummeret undersøker videre potensialer som ligger i ulike tilnærminger til estetiske læreprosesser, med fokus på ungdom og unge voksne.  Temanummeret blir del 2 av vårt todelte spesialnummer om estetiske læreprosesser.

⇒ Vi er i gang med planleggingen av No.2 2023:

LEDERSKAP I DRAMA OG TEATER

*English version below

Det er nå åpent for å sende inn bidrag til tidsskriftet DRAMAs neste temanummer om lederskap i drama og teater. I dette nummeret settes fokuset på lederskap i drama og teaterarbeid og håndtering av blant annet etiske utfordringer. I dramarommet, og i utviklingen av kunstnerisk og scenisk materiale, møtes mennesker med ulike forutsetninger. Med kroppslige, sensoriske, emosjonelle og impulsive tolkninger, tester vi ut vår forståelse på hverandre. Arbeid som både kan være sårbart, nært, utfordrende – men også lærerikt på mange måter. Spørsmål en leder må ta stilling til kan være; Hvor personlig kan en være? Hva skal deles? Vi ønsker å undersøke forvaltningen av ansvaret som ligger implisitt i en lederrolle under utviklingen av det trygge dramarommet, i utforskning av scenisk materiale, i deltakeres søken etter egen identitet i gruppen, i samholdet, i deling eller «oversharing», og i grensesetting. Vi stiller også spørsmålet “hvordan lede”?

Omfanget er bevisst bredt, og vi ønsker både kunstneriske, pedagogiske og akademiske perspektiver velkommen. Formatet kan være alt fra vitenskapelige artikler og essays, praksisbeskrivelser, meningsytringer, intervjuer, anmeldelser, kreativ skriving eller andre former. Følgende tilnærminger vil være interessante, men er ikke begrenset til:

 • Forvaltningen av dramafagets potensiale og anvendelighet i møte med etiske spørsmål
 • Betydningen av lederskap i dramarommet, klasserommet og kulturskolen
 • Betydningen av lederskap i det frie scenekunstfeltet
 • Drama og etiske utfordringer
 • Kunnskap innen dramafagfeltet som premiss for hensiktsmessig håndtering av etiske utfordringer
 • Hva er lederskap i drama og teaterarbeid?
 • Hva menes med lederskap i denne konteksten?
 • Dramapedagogens ansvar for det trygge rommet
 • Når opphører lederens etiske ansvar i arbeidet?
 • Etiske utfordringer i utvikling av autobiografisk scenemateriale
 • Kroppslige grenser i drama og teaterarbeid
 • Hvordan introdusere drama i en klasse med dårlig klassemiljø?
 • Behandling av affekt, emosjoner og følelser i drama og teater
 • Behandling av innlevelse, empati, perspektivskifte i drama og teater

Teksten må ikke overskride 1800 ord, med mindre det er vitenskapelige publikasjoner. Vår forfatterveiledning ligger her, og mer informasjon om fagfellevurdering her. Legg ved portrettfoto av deg selv. Send gjerne flere bilder/illustrasjoner til teksten i høyoppløselig versjon (helst over 240 dpi). Referansestil: APA 7th. Se mer informasjon og lenke til Norsk APA-manual her. Lenke til Kildekompasset her.

Siste frist for innsending av ferdige tekster er 1. august 2023, og vi ber om at de er korrekturlest. Alle bidrag sendes til [email protected]

LEADERSHIP IN DRAMA AND TEATRE

This is an open invitation to submit contributions to the journal DRAMA’s next themed issue on leadership in drama and theatre. This issue focuses on leadership in drama and theatre work dealing with among others ethical challenges. People with different backgrounds meet in the drama classroom and in the development of artistic and performance material. We test our understanding on each other with bodily, sensory, emotional, and intuitive interpretation. This work can be of a vulnerable, intimate, and challenging character – as well as educational in many ways. Issues that leaders need to consider are for example, what to share? How personal can one be? We want to examine how a leader manages implicit responsibility during the development of a safe space for drama, in the exploration of scene material, in the participants’ search for their own identity in the group, in cohesion, in sharing or «oversharing», and in boundary setting. We also ask the question “how to lead?”

The scope is deliberately broad, and we welcome both artistic, pedagogic, and academic perspectives. The format can be scientific articles and essays, practice descriptions, opinions, interviews, reviews, creative writing, or other forms. The following approaches would be interesting, but are not limited to:

 • Managing potential and applicability regarding ethical questions in drama
 • The importance of leadership in a drama room, classroom, and cultural school
 • The importance of leadership in the independent performing arts field
 • Drama and ethical challenges
 • Knowledge within the field of drama as a premise for appropriate handling of ethical challenges
 • What is leadership in drama and theatre work
 • What do we mean by leadership?
 • The drama teacher’s responsibility for the safe room
 • When does a leader’s ethical responsibility end?
 • Ethical challenges in the development of autobiographical material for the stage
 • Bodily limits in drama and theatre work
 • How to introduce drama in a class with a challenging social climate?
 • Dealing with affect, emotions and feelings in drama and theatre
 • Dealing with empathy, and change of perspective in drama and theatre


Practical information

DRAMA publishes texts in Norwegian, Swedish, Danish, and English. The scope of the text must not exceed 1800 words unless it is a scientific publication. Guidelines for authors can be found here, and you will find more information about peer reviewing here. Attach a portrait photo of yourself. Feel free to send more pictures / illustrations to the text in a high-resolution version (preferably over 240 dpi). Reference style: APA 7th. Find more information and the Norwegian APA-manual here. The Citation Compass (Kildekompasset) can be found here.

The deadline for final submissions is August 1st, 2023, and we request that the contributions are complete and proofread.
Forward your submissions to [email protected]