Norske kulturskoler tilbyr undervisning i kunstfagene teater, dans, musikk, visuell kunst, nysirkus og skapende skriving

De fleste av elevplassene er for musikkelever, mens bare 6 % er for teaterelever. Drama- og teaterpedagogene mener at antall elevplasser i drama/teater i den offentlige kulturskolen må økes. Dette vil påvirke mangfoldet i rekruttering til videre utdanning og senere til norsk scenekunst og filmproduksjon.

Stortingsmeldingen Meld. St. 18 Oppleve, skape dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge har store mål om at alle barn skal få muligheten til å skape kultur på egne premisser. Alle norske elever får opplæring i musikk, dans og kunst og håndverk gjennom grunnskolen, mens ett stort kunstfelt er ikke representert. Drama- og teaterfaget er kun for barn som meldes på, får plass og betaler for det på offentlige/private kulturskoler eller i teatergrupper i det frivillige feltet. Det er en stor forskjell. Det mangler ETT praktisk og estetisk fag i grunnskolen. Drama- og teaterfaget kan ikke bare være representert med 6% av elevplassene i kulturskolen. Elevplassene må økes, og faget bør også inn i grunnskolen som et av de praktiske og estetiske fagene på noen trinn.