Revidert 2023

§1. Formål | §2. Arbeidsoppgaver | §3. Medlemskap | §4. Lokallag og Fylkeslag§5. Landsmøtet§6. Landsstyret§7. Arbeidsutvalget (AU)§8. Oppløsning

§1. Målsetting

Drama- og teaterpedagogene skal

 • være et attraktivt nettverk og faglig fellesskap for drama- og teaterpedagoger.
 • fremme og styrke drama og teater som læringsform og likeverdig estetisk fag i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.
 • være en synlig pådriver i debatten om drama og teaters plass i skolen og andre arenaer for læring og utvikling.

 

§2. Arbeidsoppgaver 

Formålet søkes fremmet ved: 

 • Utgi DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift i samarbeid med Universitetsforlaget.
 • Fagpolitisk arbeid
 • Høringsorgan
 • Arrangere fagdager, kompetansehevingskurs, seminarer, debatter med mer.
 • Fremme «best practice»
 • Bidra til utvikling av læremidler
 • Pilotprosjekter
 • Støtte fylkeslag/regionslag
 • Bidra til mye aktivitet og samarbeid på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen

§3. Medlemskap 

Medlemskap i Drama- og teaterpedagogene (DTP) er åpent for:

a) Enkeltpersoner som ønsker å støtte DTP sitt arbeid.
Et medlem som er bosatt i et fylke med fylkeslag, er medlem av DTP gjennom dette fylkeslaget.

b) Institusjoner og organisasjoner så som:
i de § 2 nevnte landslag, elev- og lærerorganisasjoner, skoler og foreldrelag, institusjoner for scenekunst, film og media, litteratur og musikk, teaterlag og andre institusjoner som ønsker å støtte DTP sitt arbeid.

c) Institusjoner og organisasjoner som arbeider lokalt innen et område der det er opprettet fylkeslag av DTP, er medlem gjennom dette fylkeslaget. Andre organisasjoner og institusjoner har kontakt med DTP gjennom Landsstyret og daglig leder.

d) Alle medlemmer i DTP har møte, -tale og forslagsrett på landsmøtet.
Forutsetningen er at det er betalt årskontingent som er fastsatt av landsmøtet.

e) Dersom et medlem i løpet av 6 måneder etter kontingentforfall og 2 purringer ikke har betalt medlemskontingenten, kan medlemskapet slettes.

§4. Lokallag og Fylkeslag

a) Et fylkeslag består av ett eller flere lokallag.
Medlemmer av DTP kan opprette lokallag som omfatter minst en kommune. I fylker der det bare finnes ett lokallag, har dette lokallag fylkeslagets status. Dersom det opprettes flere lokallag i et fylke, må lokallagene gå sammen om å organisere ett fylkeslag. Opprettelsen av fylkeslag må godkjennes av Landsstyret for å være gyldig. Tvister mellom lokallag/fylkeslag avgjøres av Landsstyret og kan ankes til Landsmøtet.

b) Lokallaget skal arbeide aktivt og selvstendig for å fremme DTP sitt formål.
Lokallagene/Fylkeslagene bør primært ta utgangspunkt i lokale saker og lokale problemstillinger. Aktuelle saker som naturlig omfatter hele organisasjonen, oversendes Landsstyret

Lokallag/fylkeslag-styret skal bl.a.

 • lede arbeidet i lokallaget
 • utarbeide handlingsplan og gjennomføre den
 • utarbeide budsjett
 • utarbeide årsberetning
 • styre lagets økonomi
 • engasjere seg i aktuelle lokale aktiviteter
 • representere LDS lokalt
 • forberede og avvikle årsmøte
 • velge aktuelle delegater til landsmøtet.

c) Økonomi
Landsmøtet bestemmer hvilke økonomiske bidrag som skal overføres til lokallagene. Beløpet skal baseres på fjorårets antall betalte medlemskap. Regnskapene føres iht. aktuelle lover og god regnskapskikk.

d) Årsmøtet er lokallagets/fylkeslagets høyeste myndighet.
Lokallaget/fylkeslagets styre kaller inn til årsmøte. Tid og sted blir kunngjort gjennom tidsskriftet DRAMA, DTP sin nettside og via e-postlister, med 4 ukers varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig med fremmøtte medlemmer.

Dagsorden for det ordinære årsmøtet er:

 • Godkjenne
  • innkallingen
  • dagsorden
 • Velge
  • møteleder
  • referent som undertegner protokollen
 • Godkjenne
  • årsberetning
  • regnskap
 • Vedta
  • handlingsplan og budsjett
  • Behandle aktuelle innkomne saker
 • Velge
  • Styreleder
  • 2-5 styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer
  • Valgkomité

Protokoll fra årsmøtet, årsberetning, handlingsplan, regnskap og eventuelt aktuelle saksdokumenter, sendes daglig leder i DTP  2 uker før Landsmøtet i DTP.
e) Ekstraordinært årsmøte.
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av styret, 1/3 av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret krever det. Innkalling skjer med fire – 4 – ukers varsel, med kopi til Landsstyret, som har møte- og talerett.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står i innkallingen, og møtet er beslutningsdyktig med fremmøtte medlemmer.

f) Oppløsning av Fylkeslag.
Forslag om oppløsning av fylkeslag må meldes til Landsstyret 2 måneder før Landsmøtet. For å oppløse et fylkeslag trengs 3/4 flertall på fylkeslagets årsmøte. Eventuelle midler blir overført til DTP.

§5. Landsmøtet

a) Landsmøtet er DTP sitt høyeste organ.
Landsmøtet avholdes årlig. Tid og sted blir kunngjort gjennom tidsskriftet DRAMA, DTP sin nettside og via e-postlister, minst 4 uker før møtet. Melding om saker som medlemmer ønsker å ta opp på møtet, må sendes Landsstyret innen 3 uker før Landsmøtet. Sakspapirer sendes ut senest 1 uke før møtet og tidligst 2 uker før. Ekstraordinært Landsmøte blir holdt når Landsstyret mener det trengs, eller når minst 1/3 av fylkeslagene krever det, og innkalles med minst 14 dagers varsel.

b) Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet.
Fylkeslagenes delegater og det sittende Landsstyret har stemmerett. Fylkeslagene avgjør hvem som skal representere dem på Landsmøtet. Medlemmer fra fylker uten fylkeslag samles fylkesvis på landsmøtet og har 1 stemme per fylke.

Fylkeslag med inntil: 

 • 50 medlemmer har 2 stemmer.
 • 100 medlemmer har 3 stemmer.
 • over 100 medlemmer har 4 stemmer.
 • over 300 medlemmer har 5 stemmer.
 • over 500 medlemmer har 6 stemmer.

c) Hvert Landsstyremedlem har 1 stemme.
Fylkeslagenes medlemstall avgjøres av Landsstyret etter siste innbetalte kontingent.
Ved lovendringer kreves minst 2/3 flertall. Andre saker blir avgjort ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

d) Landsmøtets oppgaver

Dagsorden for det ordinære landsmøtet er:

 • Godkjenne
  • a) innkallingen
  • b) dagsorden
  • c) delegatene
 • Velge
  • a) møteleder
  • b) tellekorps
  • c) to referenter til å føre i pennen landsmøteprotokollen
  • d) to til å underskrive landsmøteprotokollen
 • Godkjenne
  • a) årsmelding
  • b) årsregnskap
  • c) revisjonsberetning
  • d) handlingsplan
  • e) budsjett
 • Fastsette
  • a) medlemskontingent
 • Behandle
  • a) vedtektsendringer
  • b) innkomne saker som er lagt frem av landsstyret, fylkeslag eller medlemmer
 • Velge
  • a) leder ved skriftlig valg
  • b) 5 styremedlemmer til Landsstyret
  • c) 3 vara
   Det skal tilstrebes en geografisk spredning, samt at medlemmer av styret gjenspeiler de ulike fasene i utdanningsløpet. I tillegg ønskes en likevekt mellom kjønn og etnisitet. Funksjonstiden er inntil 2 år med mulighet for gjenvalg
  • d) valg av inntil 6 redaksjonsmedlemmer til tidsskriftet DRAMA, som sammen med redaktøren utgjør redaksjonskomiteen. Funksjonstiden er inntil 2 år med mulighet for gjenvalg.
  • e) revisor
  • f) valgkomité bestående av 3 medlemmer hvorav en velges som leder. Landsstyret foreslår valgkomité for Landsmøtet.

Informasjonssaker

a) Fylkeslagene legger frem årsmelding og revidert regnskap

§6. Landsstyret

Landsstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Landsstyret holder minst 3 styremøter i året.

Landsstyret innkalles av styreleder med minst 14 dagers varsel, innkallingen effektueres av daglig leder.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.

Styret tilsetter lagets daglige leder. Ved nyansettelse ansettes daglig leder på åremål på fire år med mulighet for forlengelse to ganger (maks 12 år). Organisatorisk er daglig leder underlagt styret og den til en hver tid gjeldende stillingsinstruks. Daglig leder fungerer også som sekretær for styret.

Styret tilsetter redaktør for tidsskriftet DRAMA. Ved nyansettelse ansettes redaktør på åremål på fire år med mulighet for forlengelse to ganger (maks 12 år). Organisatorisk er redaktøren underlagt styret og den til en hver tid gjeldende stillingsinstruks. Tidsskriftet DRAMA følger redaktørplakaten.
Landsstyret er ansvarlig for: 

 • å lede Drama- og teaterpedagogene mellom Landsmøtene i samsvar med de vedtekter og retningslinjer Landsmøtet vedtar.
 • å følge opp de oppgavene som er skissert i §2 og kontinuerlig arbeide med å følge opp Landsmøtets vedtatte handlingsplan.
 • å utarbeide og vedta stillingsinstrukser for daglig leder og redaktør
 • å utføre sitt arbeidsgiveransvar for daglig leder og redaktør i henhold til gjeldende instrukser/avtaler.
 • å arbeide for en god økonomi, samt skaffe og forvalte lagets midler.
 • å oppnevne ulike utvalg og utarbeide mandat for disse.
 • å holde fylkeslagene orientert om sitt arbeide og å legge forholdene best mulig til rette for aktivitet på lokalplanet og kontakt mellom fylkeslagene. Det innkalles til fylkeskonferanse minst en gang i året, denne legges til Landsmøtet.
 • å avvikle Landsmøtet etter vedtektene.
 • å godkjenne årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett.

§7. Arbeidsutvalget (AU)

Landsstyret konstituerer AU som består av styreleder, nestleder og eventuelt et tredje styremedlem, samt daglig leder som utgjør sekretariatet.

Arbeidsutvalget skal: 

 • forberede saker til Landsstyremøtene.
 • følge opp pålegg fra Landsstyret.

§8. Oppløsning

For å oppløse Drama- og teaterpedagogene trengs 3/4 flertall på Landsmøtet.

Alminnelig flertall på Landsmøtet bestemmer hvorledes Landslagets midler skal disponeres. Forslag om oppløsning sendes til Landsstyret minst 2 måneder før Landsmøtet.