Bilde 1
  • oktober 25, 2015
bilde_1

Prisvinnerne: (Fra Venstre) NOKUT-direktør Terje Mørland sammen med prosjektgruppe bak ”As if” – profesjonsverksted i lærerutdanningene: førstelektor Fride Lindstøl, høgskolelektor Lisbet Karlsen, høgskolelektor

“As if» – Profesjonsverksted i lærerutdanningen, er utviklet og ledet av fagseksjonen drama ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Prosjektet vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris på 1 million kroner i 2014. 

Gjennom profesjonsverksted som læringsarena bringes lærerhverdagen inn på campus. Studentene lærer om dramaturgisk oppbygning av undervisningsøkter og varierte måter å utforske lærestoffet på, samtidig som de prøver ut lærerrollen.

– Jeg er glad for at prisen i år går til en lærerutdanning. Når jeg snakker med nyutdannede lærere, forteller de ofte at overgangen fra studier til jobb er stor. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har utviklet konkrete verktøy for å forberede studentene på virkeligheten i skolen, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut prisen til vinnerne på høgskolen 21. november 2014.

Profesjonsverkstedene er utviklet som et svar på kritikken av svak profesjonsinnretting i lærerutdanningene. Fride Lindstøl, førstelektor i drama, satte i 2010 i gang med å utvikle undervisningsformer for å motvirke «praksissjokket» som studenter ofte møter i praksisperioder i lærerutdanning og etter endt utdanning.

Ved å bruke koblingen mellom tema og form, som ligger som en naturlig del av drama- og teaterfaget, har hun i samarbeid med en prosjektgruppe fra fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap (PEL), utviklet verkstedsundervisning der metoder og uttrykksformer fra drama- og teaterfaget brukes i samspill med andre læringsformer. Verkstedene trener studentene i å ha fokus på dramaturgien i undervisningsøktene og være bevisste på hvordan elevene tar imot det man ønsker å kommunisere. De utvikler et repertoar av anslag, varierte måter å gå inn i lærestoffet på, og øver på hvordan man kan bygge opp veksling mellom identifikasjon og refleksjon. Som en del av verkstedsundervisningen analyserer studentene lærerrollen, for eksempel klasseledelse. Det brukes blant annet rollespill for å bringe praktiske problemstillinger fra skolehverdagen inn i utdanningen.

I profesjonsverksteder i norskundervisningen har lærerstudentene blant annet arbeidet med dramatiske verk av Jon Fosse, Henrik Ibsen og Shakespeare. Med utgangspunkt i Peer Gynt har de hatt identitet som tema og arbeidet med å forstå hvordan ungdom skaper seg selv i vår tid. 

- Norsklektoren i prosjektgruppen har gitt tilbakemelding om at dramafaget er en unik inngang til å åpne opp litt tunge temaer, som å undervise om Hamlet for ungdomsskoleelever, forteller Fride Lindstøl. Hun har ledet arbeidet med profesjonsverksted i lærerutdanningen og ser frem til å arbeide videre med det. – Utdanningskvalitetsprisen på én million kroner gjør at vi har mange muligheter for å videreutvikle profesjonsverkstedene.

Utdanningskvalitetsprisen

  • Kunnskapsdepartementets pris som hvert år deles ut for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning.
  • Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT.
  • Prisen utdeles etter søknad for tiltak som igangsetter vedvarende aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Ved å bruke fagdidaktikk og kunnskap fra dramafaget gis lærerstudentene forestillingsevne og handlings- og kommunikasjonsrepertoar. At slike muligheter er utviklet og gjøres eksplisitte, anses som et viktig trekk for å motvirke «privatpraksis» i yrkesutøvelsen og reproduksjonen av slike praksiser. Ved å bygge på forskningsbasert og kreativ kunnskap om utvikling av lærerprofesjonalitet og omsetting av dette i praksis, stimuleres også studentenes analytiske kompetanse. Det skapes et refleksivt rom for læring som er svært verdifullt for å utvikle trygge, løsningsorienterte og kompetente lærere.

 

Tekst: Kari Strand

Foto: Knut Jul Meland