DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Fagfellevurdering av vitenskapelige artikler

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal gjennom ordningen med fagfellevurdering av artikler sørge for å fremme vitenskapelige publikasjoner innen drama og teaterfag. Gjennom fagfellevurdering ønsker man å sikre den vitenskapelige kvaliteten i tidsskriftets forskningsartikler, bidra til utvikling og formidling av vitenskapelig arbeid på det dramafaglige området og styrke det vitenskapelige miljøet og kommunikasjonen mellom fagfolk innen drama og teater.

En vitenskapelig publikasjon defineres ifølge CRISTIN (Current Research Information System in Norway) gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt:

 1. presentere ny innsikt
 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

 

Fagfellevuderingsprosessen

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift har som mål i hvert nummer å inneholde minst en fagfellevurdert forskningsartikkel. Forskningsredaksjonen tar imot, vurderer og velger ut artikler til fagfellevurdering. Redaksjonen tar fortløpende imot artikler, men det publiseres maksimum tre fagfellevurderte publikasjoner per utgivelse. Artikkelen vurderes av forskningsredaksjonen i DRAMA sammen med én til to eksterne fagfeller.

Ved fagfellevurdering av vitenskapelige artikler anvendes «double blind-prinsippet», det vil si at fagfellen er anonym overfor forfatteren, og forfatteren er anonym overfor fagfellen. Fagfelle og forfatter kommuniserer på denne måten kun via forskningsredaktørene. Fagfellen vil ta stilling til hvorvidt en innsendt artikkel tilfredsstiller disse kriteriene:

Den vitenskapelige artikkelen:

 1. presenterer ny viten i relasjon til artikkelens emne
 2. har et velavgrenset tema og en presis problemstilling
 3. har en gjennomsiktig og relevant anvendelse av teori og empiri
 4. er velstrukturert og logisk i fremstillingen
 5. er språklig velskrevet
 6. bidrar med kunnskap og innsikt som kan antas å være relevante for forskere og utøvere innenfor det dramapedagogiske og teatervitenskapelige feltet.

Resultatet av vurderingen blir gitt i form av gradering fra A til D:

 1. Publiserbar
 2. Publiserbar med små endringer
 3. Publiserbar med mer omfattende endringer
 4. Ikke publiserbar

 

Etter fagfellevurderingen går forskningsredaksjonen i dialog med forfatteren om eventuelle endringer, og beslutter deretter om den skal publiseres eller ikke. Forfatteren bør forvente at artikler gjennomgår revisjoner både før og etter fagfellevurderingen. Forskningsredaksjonen sammenfatter fagfellenes vurderinger overfor forfatteren og innestår for hvordan og i hvilket omfang innvendinger skal imøtekommes. En artikkel kan ikke utgis som forskningsartikkel uten minst én fagfellevurdering med graderingen B eller over.

Formalia

Manuskript til vitenskapelige artikler sendes i form av en ferdig artikkel med abstract per e-post til christina.naess@dramaogteater.no. Herfra vil artikkelen bli sendt til forskningsredaksjonen for videre behandling.

Innsendingen skal inneholde følgende:

 1. Følgebrev med tittel på artikkelen, forfatterens navn, tittel, stilling, institusjonstilknytning (ev. utdanning) adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  Oppgi antall ord i selve artikkelen.
 2. Abstract. Kort og klar presentasjon av artikkelens emne og innhold, arbeidets teoretiske grunnlag og metode, samt en spissformulering av artikkelens hovedpoeng. Sammendraget skal skrives på både et nordisk språk, og på engelsk. Maksimalt 250 ord.
 3. Artikkelen kan skrives på et av følgende språk: dansk, norsk, svensk eller engelsk.
  Arkene pagineres. Bruk kun ett nivå med overskrifter – uten nummer.
  Overskriftene skrives i halvfet, og begynner med stor bokstav, ellers med små bokstaver.
 4. Selve artikkelteksten skal skrives med dobbel linjeavstand og 12 pkt. skrift, Times New Roman. Absolutt maksimum 30.000 tegn uten mellomrom (utgjør cirka 10 A4-sider med dobbelt linjeavstand), helst kortere.
 5. Antall noter bør holdes nede. Bruk sluttnoter. Disse nummereres fortløpende og markeres i teksten med opphøyet skrift.
 6. Tabeller og figurer skal ha tittel og leveres i egen fil, de skal ikke limes inn i teksten.
  Kilde og eventuelle forklaringer skal stå i egen note under hver tabell eller figur.
  Tabeller og figurer nummereres fortløpende (Tabell 1,2,3… og Figur 1,2,3,…).
  Merk av i teksten hvor tabellen skal inn.
 7. Anonymisering: Ikke oppgi forfatternavn i teksten. Sett inn xxx for forfatternavn.
 8. Referansestil: APA 7th. Forfatterne i litteraturlista skal alltid oppgis i alfabetisk orden. Se mer informasjon her.  Lenke til Kildekompasset finner du her.

Rettigheter og tidspunkter

Innsending av manuskripter til DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift tolkes som et uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det er en forutsetning at andre ikke skal motta stoffet for publisering mens det er til vurdering hos fagfellene. Artikler publisert i DRAMA kan etter en tid bli gjort tilgjengelig på nett gjennom Drama- og teaterpedagogenes hjemmesider, der tidsskriftet har en egen side. Bidragsytere som ønsker å reservere seg mot denne typen publisering, må selv melde fra til redaksjonen i tidsskriftet. Det beregnes minimum 3, maksimum 6 måneder fra artikkelen er levert til den eventuelt kan trykkes.

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift har førsteretten til publisering, men det står forfatteren fritt å trykke artikkelen i andre publiseringskanaler, dersom DRAMA ikke finner plass til artikkelen innen ett år fra leveringsdato, eller annen avtale blir gjort med redaksjonen.