Rsz Poster Laerelyst
  • mai 21, 2019

Alle læreplanene i skolen skal fornyes. Det så lenge ut til å gå bra for dramafaget i fagfornyelsen. Læreplangruppen i norsk la inn tydelige, dramafaglige kompetansemål på alle trinn i grunnskolen.
Alarm! Alarm! Noen stemmer i skolesektoren sendte høringsinnspill til førsteutkastet om at de ikke ville ha metodiske føringer, og dermed ble alle dramafaglige kompetansemål byttet ut med «kreative aktiviteter/måter/uttrykk». Her vil det bli store forskjeller for elevene der ute, og denne utviklingen må snu!

Førsteutkastet av læreplanen i norsk hadde med følgende tydelige, dramafaglige kompetansemål på alle trinn:

Etter 2. årstrinn:

  • bearbeide tekstopplevelser i samtaler, lek, rollespill og tegning

Etter 4. årstrinn:

  • utforske tekster gjennom samtale, skriving og dramaaktiviteter

Etter 7. årstrinn:

  • utforske og formidle tekster gjennom å opptre i roller

Etter 10. årstrinn:

  • bruke dramaaktiviteter til å uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster

En slik tydeliggjøring av dramafaglige kompetansemål er helt nødvendig for å sikre et minimum av dramaundervisning i skolen. Vi er orientert om at noen stemmer i skolesektoren sendte høringsinnspill til førsteutkastet om at de ikke ville ha metodiske føringer, og dermed ble alle dramafaglige kompetansemål byttet ut med «kreative aktiviteter/måter/uttrykk». Problemet er at disse formuleringene er så vage at dramaundervisning mange steder vil forsvinne helt ut av norskfaget. Kanskje er det også uklart om det er de dramafaglige delene av kompetansemålene det ble siktet til av dem som ikke ønsket metodiske føringer. Drama er ikke én metode, det er et estetisk fag med et vell av konkrete, praktiske arbeidsmåter. Dramafaget må forankres i skolen i minst én læreplan.

Dramafaget har lange tradisjoner for å ligge inn under norskfaget med noen dramafaglige kompetansemål, mens dans inngår i fagene musikk og kroppsøving. Dramafaget ser i andreutkastet ut til å bli definert som en metodisk føring og tas ut av læreplanen, dans gjør ikke det. Det er et paradoks at dramafaget som er så velegnet for å tilegne seg fagstoff at det også omtales som en læringsform når det inngår i andre fag, ikke sikres en plass i skolen. Dramafaget handler om å skape situasjoner og utforske gjennom spill og agering. Det handler om å sette seg inn i hvordan ulike aktører tenker og handler og endre perspektivet. Gjennom arbeidsmåter i dramafaget som kombinerer kroppslig, følelsesmessig og kognitiv erfaring, oppnår elevene fordypet læring.

De dramafaglige kompetansemålene som var med i førsteutkastet av læreplanen må tilbake for å sikre noe dramaundervisning for alle elever. 
Formuleringer om «kreative aktiviteter/måter/uttrykk» kan eventuelt beholdes slik:
Eksempel etter 4. trinn

  • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, dramaaktiviteter og andre kreative uttrykk

Dramafaglige kompetansemål og de nye, tverrfaglige temaene
Gjennom dramafaget trener man elevene på å delta aktivt, samhandle og skape noe sammen ut i fra et aktuelt tema. Det motiverer elevene og de opplever mestring. De får trening i å se en sak fra et annet perspektiv enn sitt eget gjennom å spille roller, noe som utvikler empati. Elevene trenes i å ta ordet og de utvikler bevissthet om kroppsspråk og stemmebruk. Gjennom å delta i dramaaktiviteter over tid, får de trening i å uttrykke seg og fremføre for andre. Dette bygger mot og selvtillit som gir trygghet i ulike situasjoner, både på skolen og senere i livet. Det handler ikke om å lære om medborgerskap, demokrati og livsmestring – men om å danne demokratiske medborgere som mestrer sitt eget liv.

 

Utdanningsdirektoratets høringsfrist er 18. juni. Oversikt over alle læreplanene som er på høring finner du her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/
Høringen er åpen for alle. Du svarer i ett nettskjema, vær obs på at du velger ut det/de spørsmålene som er relevante for det du vil mene noe om.

 

// Kari Strand, daglig leder Drama- og teaterpedagogene
[email protected]