Brosjyre Forside Seilet
  • januar 28, 2019

Årets kurs- og nettverkssamling for dramalærerne på Musikk, dans og drama (MDD) i videregående skole holdes 14.-15.mars på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen. Det blir parallellt program for lærere i teater i perspektiv, drama og samfunn og teaterproduksjon.

PROGRAM

(for påmelding, scroll til under programmet)

Torsdag 14. mars 

08:45 – 09:15 Registrering, kaffe og mingling
09:15 – 10:00 Stedsspesifikke iscenesettelser og særegne publikumsstrategier v/ regissør Claire de Wangen
10:00 – 10:45 Å finne handlingsrommet, v/Endre Volden, avdelingsleder ved Fagerlia videregående skole.

Hvilket handlingsrom, hvilke muligheter og løsninger for organisering av skolehverdagen finnes i utdanningsprogram og programområder på MDD, både for programfag og fellesfag? Hva er det vi trenger og hva er det vi kan bruke, også med tanke på nye læreplaner? Endre presenterer utviklingsarbeid ved Fagerlia vgs., og innleder til workshop i læreplanfornying (dag 2).

10:45 – 11: 00 Pause
Parallelle bolker for de praktiske fagene TP/TPF, DS  – og de skriftlige fagene TiP 1 og 2
Teaterproduksjon Drama og samfunn TiP1,TiP2 skriftlig
11:00 – 12:20
Workshop: Stedsspesifikk scenekunst v/regissør Claire de Wangen (se beskrivelse)
11:00 – 12:20
Fortelling og formidling v/ høgskolelektor Hege Holmqvist Synnes, Høgskolen i Volda (se beskrivelse)
11:00 – 12:20
Sensorskoleringskurs, innledning ved Eksamenskontoret i Akershus fylkeskommune (se beskrivelse)
12:20 – 13:00                                          Felles lunsj
Teaterproduksjon Drama og samfunn TiP1,TiP2, DS skriftlig
13:00 – 15:30
Workshop stedsspesifikk scenekunst forts.
13:00 – 14:30
Workshop fortelling og formidling forts.
14:30 – 15:45.
Fellessensur med eksamensoppgaver DS
Vurdering av eksempeloppgaver
13:00 – 15:45

Fellessensur eksamensoppgaver, TiP1/ TiP2. Vurdering av eksempeloppgaver. 
Fellessensur eksamensoppgaver DS
Vurdering av eksempeloppgaver.

15:45-16:00  Oppsummering av dagen, tanker rundt morgendagens workshop knyttet til fornyelse av læreplanene.
16:30   Felles middag, restaurant på Grünerløkka

 

   Fredag 15. mars 

  Samling for TP/ TPF Drama og samfunn Samling for TiP1/TiP2
09:00 – 11:30 Erfaringsutveksling
Tre 10-minutters eksempler fra skoler med geografisk spredning.Tema for innleggene: Utveksling av opplegg, utfordringer og behov, løsninger, arbeidsmåter, lokale eksamensordninger, sensorutfordringer, etterutdanningsbehov.Felles drøftinger rundt eventuell fornyelse av læreplanen innen TP-fagene.
Muntlig fortelling og formidling, del 2 Erfaringsutveksling
Tre 10-minutters eksempler fra skoler med geografisk spredning.Tema for innleggene: Utveksling av opplegg, utfordringer og behov, løsninger, arbeidsmåter, lokale eksamensordninger, sensorutfordringer, etterutdanningsbehovFelles drøftinger rundt eventuell fornyelse av læreplanen innen TiP-fagene.
11:30 – 12:15

 

Lunsj

 

12:15 – 15:30     Fagfornyelsen – læreplanutvikling v/ Per Arne Øiestad. Presentasjon av læreplangruppen, gruppens mandat og fremdrift.

Workshop med innspill til førsteutkastet av nye læreplaner for vg1.

Dialog om fornyelsen av andre pulje med programfag, se her

 

 

Sted: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (obs inngang fra Steenstrups gate), Grünerløkka, Oslo.

Priser 

To dager: 1850,- kr inkludert lunsj og felles middag (hovedrett, drikke/dessert betales av den enkelte på stedet)

 

Påmelding kurs- og nettverkssamling 14.-15.mars 2019

Hvilket fag torsdag? (parallelle bolker, se program) *
teaterproduksjon/teaterproduksjon fordypningDrama og samfunnTeater i perspektiv 1/2

Hvilket fag fredag? (parallelle bolker, se program) *
teaterproduksjon/teaterproduksjon fordypningDrama og samfunnTeater i perspektiv 1/2

Felles middag torsdag 14.mars kl 16.30
Deltar på middag (inkludert)

 

Beskrivelse av kursinnhold/workshoper:

Kurs i sensorskolering ved Silja Holbæk-Hanssen og Janne Sørensen, Akershus fylkeskommune (AFK). Kurset innbefatter en introduksjon fra Eksamenskontoret Akershus, som bygger på sensorskoleringen Udir holder for sensorer i sentralgitt eksamen. Målet med dette er at vi kan utvikle en tydeligere felles plattform for sensurering i de skriftlige fagene, noe som vil gjøre sensureringsarbeidet enklere for sensorene og mer rettferdig for elevene. Det blir  sendt ut anonymiserte eksempelbesvarelser på alle nivåer i de skriftlige fagene, og vi ber om at alle som deltar på sensorskoleringen har lest disse på forhånd og satt en karakter som ikke deles med andre. På kurset blir det gruppevis fellessensur der vi presenterer karakterer, drøfter eventuelle ulikheter, og kommer frem til en begrunnet enighet og forståelse for endelig karakter – med bistand fra eksamenskontoret.

 

Stedsspesifikk scenekunst, foredrag og workshop v/ regissør Claire de Wangen
deWangen vil gi et innblikk  i metode, prosess og praktisk tilnærming til scenisk arbeid i relasjon til sted. Workshopen vil bestå av øvelser og oppgavebasert improvisasjon som tar sikte på å utvikle utøverens stedskompetanse og åpne opp for nye veier til fortellinger og karakterer.

Claire de Wangener en scenekunstner og regissør, som siden 2001 har arbeidet med stedsspesifikke iscenesettelser og med særegne publikumsstrategier i det frie feltet. Hun forsker i ulike strategier for hvordan å oppfatte sted; sted, ikke bare som et geografisk område, men som et konsept, en representasjon, en påstand eller en reise.

”Claire de Wangen jobber i en postdramatisk teatertradisjon der utøver og tilskuer gjerne forholder seg annerledes til hverandre enn de gjør gjennom den tradisjonelle fjerde veggen mellom scene og sal. Publikum blir ofte gjort til aktive deltakere i forestillingen. Du kommer ingen vei om du ikke tar skrittet inn i illusjonen, men hvor langt du velger å gå, er opp til deg selv (…) Når Claire de Wangen utvikler en ny forestilling, finner hun ofte spillestedet først, så lager hun historien etterpå. Tidligere har hun blant annet spilt forestillinger oppe i et tre, blant museumsgjenstander på Kulturhistorisk museum og i et tomt forretningslokale på Grünerløkka. Stedene er aldri tradisjonelle scenerom, men heller byens mellomrom – rom vi ikke legger særlig merke til.” (hentet fra omtale av Monstermuskelen, av Anna Helene Valberg på scenekunst.no.)

 

Muntlig fortelling og formidling, workshop v/ Hege Holmqvist Synnes
I en verden i rivende utvikling er kommunikasjon og formidling av et budskap viktig, ikke bare i skole og undervisning, men i kunst og kultur generelt, i teatersammenheng og i næringsliv.
I en undervisnings- og formidlingssituasjon er vi alle skapere, men kreative krefter blokkeres kanskje noen ganger av manglende verktøy. Er elevene, og du selv, begynt å bli mettet på strømlinjeformede powerpointer, digitale løsninger, kreative løsninger på Snapchat og Instagram? Å bruke formidling gjennom fortellerteknikker, i tillegg til i kunstnerisk  sammenheng, kan være et utvidet område av fagfeltet.
Workshopen har fokus på hvordan bruke både stemme og kroppsspråk i formidlingen. To fokusområder: Fra skrevet tekst til formidling og Fra muntlig fortelling til fortellerforestilling. Her hentes det blant annet inspirasjon fra tegneseriemime, og målet er å lage en liten forestilling hvor flere aktører forteller fra samme historie. Det blir brukt eventyr som utgangspunkt, men teknikkene er egnet i alle formidlingssammenhenger.

Hege Holmqvist Synneser høgskolelektor ved Høgskolen i Volda. I tillegg til å være seksjonsleder for teater og drama ved avdeling for kulturfag, underviser hun på bachelor i teater, og i drama ved barnehagelærerutdanningen. Hege er emneansvarlig for Fortelling og formidling (15 studiepoeng), hvor det arbeides mye med fokus på den fysiske fortelleren med inspirasjon fra Dario Fo og tegneseriemime. I sin forskning har hun fokus på de yngste barna i barnehagen, og i det siste prosjektet sitt har hun forsket på hvordan bøker som lekes fysisk kan påvirke barnas lek.

 

Fagfornyelsen – læreplanutvikling, presentasjon og workshop v/ læreplangruppens medlemmer Endre Volden og Per Arne Øiestad.Presentasjon av læreplangruppen, gruppens mandat og fremdrift. Workshop knyttet til læreplanene og fornyelsen av disse.
Endre Volden er avdelingsleder ved Fagerlia videregående skole i Ålesund, avdeling kunstfag hvor utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur og Musikk, dans og drama ligger. Endre har sin utdannelse i drama og teater fra NTNU med fordypning i regi og dramaturgi. Per Arne Øiestad er lektor i drama- og teaterfag ved Hartvig Nissens skole i Oslo. Per Arne var også med i forrige læreplangruppe, da læreplanene i dramafag på MDD ble utviklet for Kunnskapsløftet, og er valgt av Utdanningsdirektoratet for videreføre tanker fra den prosessen i fagfornyelsen som er på gang nå.