Press

Målgruppe: 8.-10. trinn
Tid: 2 timer
Aktuelle fag: samfunnsfag, norsk, KRLE, tverrfaglige temaer folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap

Læringsutbytte for elevene:
Klassen skal sammen utforske temaet press gjennom ulike former for vurderingsøvelser og rollespill.

Utstyr og forberedelser:

 • Undervisningsopplegget fungerer best i et rom med god plass på gulvet. Sett pulter og stoler langs sidene e.l. hvis undervisningen foregår i klasserommet.
 • Musikkspiller og musikk (du velger musikken)
 • Blanke A4-ark (et ark per elev)
 • Penner eller blyanter (om elevene bruker egne skrivesaker, be dem finne det frem før undervisningsopplegget begynner)
 • Rekvisitter til rollespill: sekk/veske og noe som kan representere klær eller smykker til hver gruppe
 • Kopier opp rollekort med beskrivelser av rollene, ett sett per gruppe (se steg 3)
 • Seks A4-ark med numrene 1-6 på (steg 7)

Kompetansemål etter 10. trinn

 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Muntlige ferdigheter 

Fra læreplan:
Muntlige ferdigheter i norsk er å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale. Det innebærer å bruke retoriske ferdigheter og å uttrykke seg hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte kommunikasjonssituasjoner, inkludert å kunne planlegge og framføre ulike typer muntlige presentasjoner tilpasset mottakerne.

Muntlige ferdigheter og dramafagets uttrykk og læringsformer:
I undervisningsforløpet PRESS får elevene gjennom rollespillet og vurderingsøvelsene trening i å samarbeide med andre og uttrykke seg muntlig i en annen type kommunikasjonssituasjon enn de har til vanlig i undervisningen. De får trening i å planlegge og gjennomføre et rollespill der de er tilskuere til sitt eget spill og til spillet til de andre på gruppa, mens det ikke er et ytre publikum. Gjennom å gå inn i en fiksjon, ta andre ungdommers perspektiv og utforske en situasjon der ungdommer utsetter andre for og utsettes for press får elevene reflektert i dybden over hva som skjer. Elevene reflekterer og kan bruke egne erfaringer mens de improviserer frem rollespillet. I vurderingsøvelsene får elevene trening i å argumentere, lytte og reflektere rundt tematikken press.

Kompetansemål etter 10. trinn:

Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Kompetansemål etter 10. trinn:

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

Folkehelse og livsmestring – norskfaget

Fra læreplan:

I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap.

Folkehelse og livsmestring og dramafagets uttrykk og læringsformer: 

Gjennom rollespillet i undervisningsforløpet PRESS får elevene trening i å ta en annens perspektiv og uttrykke denne rollefigurens følelser og tanker. Det kan bidra til å utvikle empati gjennom innlevelse i andres situasjon, og kan gi nye perspektiver på hvordan man selv utsettes for og/eller utsetter andre for press.

Etter-diskusjonen etter rollespillet og vurderingsøvelsene gir elevene trening i å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer knyttet til et tema som kan være utfordrende for mange ungdommer, og dele dette med klassen.

Demokrati og medborgerskap – norskfaget

Fra læreplan:

I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske prosesser. Gjennom kritisk arbeid med

tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk tenkning og lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon.

Demokrati og medborgerskap og dramafagets uttrykk og læringsformer: 

Undervisningsforløpet PRESS bidrar til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter på varierte måter gjennom vurderingsøvelser og rollespill. Arbeidet med rollespillet gir elevene

innblikk i hvordan en vennegjeng kan utsette hverandre for press. Elevene lever seg inn i dette ved å ta deres perspektiv. Erfaringen klassen får ved å dele og lytte til hverandres tanker om press i vurderingsøvelsene og i etter-diskusjonen til rollespillet, vil gi refleksjon som kan føre til mer motstandsdyktighet i møte med press-situasjoner.

Demokrati og medborgerskap – samfunnsfag:

Fra læreplan:

Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.

Demokrati og medborgerskap og dramafagets uttrykk og læringsformer: 

Gjennom drama-aktiviteter tas punktet “ta ulike perspektiv” på alvor, elevene går inn i press-situasjonen i butikktyveriet som om de er en ungdom som utsetter andre for eller blir utsatt for press. Ved å trigge engasjement og bidra til å utvikle empati og forståelse for hva press kan være, bidrar undervisningsforløpet til å stimulere til aktivt medborgerskap.

Undervisningsforløpet steg for steg:
 • Samle elevene i en sirkel på gulvet.
 • Start med å si at dere skal utforske et tema i folkehelse og livsmestring der det ikke finnes noen fasitsvar. Alle får lov til å ha sine meninger og refleksjoner.

Gjør klar musikk til punkt f)

a) Be elevene spre seg litt i rommet, slik at de sitter hver for seg på gulvet. Elevene skal ha lukkede øyne eller se ned i gulvet.
Les opp følgende tekst om press (uten å si at tematikken er press):

«Det blir mere og mere press på å ha mange venner, gode karakterer og å være suksessfull på sosiale medier. Hva vi mener og tror er perfekt, får oss til å stresse, bli deprimerte og leve livet med et enormt press. Til tross for det store presset med å være perfekt hører vi ¨bare vær fornøyd med deg selv¨. Hvorfor er det egentlig så vanskelig for oss mennesker å være fornøyd med den vi er?»

b) Del ut et A4-ark og noe å skrive med til elevene, som sitter hver for seg på gulvet.

c) Gi elevene i oppgave å skrive ned alt de tenker på når de hører ordet press. De skal skrive sammenhengende i ett minutt, uten å snakke sammen. Du kan komme med hjelpende, åpne spørsmål. Eksempler på hjelpespørsmål: Tenker dere på en spesifikk situasjon, en relasjon til noen, en spesiell følelse – eller noe annet?

d) Etter et minutt skal elevene snu arket og skrive ett ord de forbinder med press. Det kan være et av de ordene de skrev på den andre siden, eller et annet ord som sammenfatter de tankene de har fått.

e) Elevene legger så arkene utover gulvet med siden med det ene ordet opp. Om det står det samme på flere ark, kan disse legges oppå hverandre. Det er bare en fordel at det er færre ark enn elever på gulvet.

f) Elevene skal så gå rundt og se på lappene til musikk. Når musikken stopper (etter ca. 10-15 sekunder) skal alle gå til nærmeste ark og diskutere lappens innhold med de andre som står der. Hvis elever havner alene ved en lapp, kan de flytte seg til en annen lapp, eller læreren kan gå bort til eleven og bidra som samtalepartner.

Veiled gjerne i plenum om hvilke spørsmål elevene kan stille seg selv og andre. Eksempler på åpne spørsmål: Hva betyr det som står på lappen? Har jeg opplevd/kjent på det? Er jeg enig i at dette omhandler press? Er ordet positivt eller negativt?

g) Etter samtalene i gruppene, åpner du for at de som ønsker deler hva de snakket om i plenum. Ikke alle grupper trenger å dele noe hver gang. Øvelsen gjentas 2-3 ganger, slik at alle elevene får vært på flere lapper.

h) Etter 2-3 runder kan du spørre elevene om det var noen lapper de savnet. Finnes det flere former for press som de kommer på nå? Samle inn og rydd vekk lappene når dere er ferdige.

Forberedelse, lærer:
Lag rollekort på forhånd, dvs lapper med beskrivelser av rollene/karakterene. Kopier slik at du har ett sett per gruppe av disse rollekortene:

Rollekort 

Kine: Gjengens leder. Bestemt og sjarmerende

Du skal starte spillet: Du vil at gjengen din skal stille med noe kult til klassefesten hos Markus. Du vet at ikke alle har råd til det. Du vil prøve å få gjengen med på å stjele noe innerst i butikken. Du vinker de andre bort til deg i en krok. Du legger fram planen din som går ut på at Janne skal avlede butikkdama/butikkmannen, mens Ali skal legge fire t-skjorter/smykker ned i sekken sin. Markus, som er ny i gjengen, er ganske lett å få med på planen. Du har kjent Ali siden dere var små. Du prøver å overtale Ali. Det er ikke så lett. Da presser du Janne og krever at hun skal gjøre det. Da går Janne med på å overtale Ali til å stjele tingene. Janne er Alis bestevenn. Når Ali har lagt tingene i sekken, går dere alle mot utgangen. I det dere er på vei ut, hører du at butikkdama/butikkmannen roper på Ali og stopper ham. Dere stikker.

Janne: Alis bestevenn. Opptatt av å være rettferdig.

Du har fått noen penger hjemmefra, men har ikke nok til å kjøpe det du aller helst har lyst på. Du lytter til Kines idé, men er skeptisk og holder først igjen. Men når Kine krever at DU skal gjøre det istedenfor, gir du etter og blir med på å overtale Ali om at dette ikke er så alvorlig, sammen med Kine og Markus. Du prøver etter hvert å avlede butikkdama/butikkmannen slik at Ali kan ta tingene. I det dere går ut av butikken, hører du/ser du at Ali blir stoppet.

Markus: Ny i gjengen. Litt sjenert. Opptatt av å tilpasse seg.

Siden du er ny i gjengen er du opptatt av å følge spillereglene der. Det er du som skal ha fest og du vil gjerne at den skal bli vellykket. Du er først usikker på Kines idé, men lar deg ganske raskt overtale og prøver å bidra til å overtale Ali. Når alle er enige, følger du med på Janne og Ali. Når Ali er klar, går du sammen med de andre mot utgangen. I det du er på vei ut hører du at butikkdama/butikkmannen roper på Ali. Du blir redd og stikker. I det butikkdama/butikkmannen ber Ali om å åpne sekken sin, stopper spillet.

Butikkdame/butikkmann: Alltid vennlig, men samtidig litt vaktsom overfor ungdommene.

Du rydder varer i butikken og følger diskret med på vennegjengen som kommer inn. Når en av dem etter hvert henvender seg til deg, prøver du å hjelpe. Det blir vanskelig å samtidig følge med på de andre, men du får en følelse av at en av dem putter noe i sekken sin. Når vennegjengen er på vei ut av butikken, stopper du/tilkaller du han/hun du tror har stjålet noe. Du er høflig og vennlig og spør først om vedkommende har glemt noe, men til slutt ber du vedkommende åpne sekken. Spillet slutter her.

Ali: Barndomsvenn av Kine. Lojal og pliktoppfyllende.

Du liker Kine ganske godt og dere har gjort mye gøy sammen. Du gleder deg til å gå på klassefesten sammen med henne og de andre i gjengen. Du hører på Kines plan, men synes at idéen er skikkelig dårlig. Tyveri har du aldri vært med på før. Kine får ganske fort med seg Markus på planen. Hun maser på Janne og til slutt blir også Janne med på å overbevise deg om at dette ikke er så alvorlig og at planen er superenkel. Når Janne avleder butikkdama/butikkmannen, putter du fire t-skjorter/smykker i sekken. Dere går mot utgangen, men i det dere skal gå ut, blir du ropt tilbake. De andre stikker. Du blir redd og forvirret. Butikkdama/butikkmannen er høflig og rolig og du prøver å bortforklare, men når du blir bedt om å åpne sekken, skjønner du at du vil bli avslørt. Spillet slutter her.

Instruksjon
Elevene skal spille et rollespill i grupper. Det skal ikke vises for resten av klassen. De skal snakke om rollespillet både på gruppa og med resten av klassen etterpå.
De skal utforske flere sider ved press-situasjonen enn opplevelsen til den som åpenbart føler press. Forklar videre at rollespill ikke er ment for underholdning eller at man skal være «flink» eller morsom. Det er viktig at elevene forsøker å ta situasjonen på alvor og selv prøver å tro på situasjonen de utforsker, heller enn å forsøke å underholde andre. Elevene skal ta seg god tid i arbeidet. Her er det viktig å trygge elevene. Ha fokus på at de skal oppdage, undersøke og erfare. De skal ikke vise det for noen, men de skal undersøke en situasjon.

Hva er situasjonen i rollespillet – les opp for elevene:
Vennegjengen (Kine, Markus, Ali og Janne) ser på klær til klassefest hos Markus. De har alle lyst til å finne noe nytt å ha på seg på festen. De går inn i en butikk som alle fire liker. De fire vennene ser på klær og smykker. Den ene av jentene (Kine) foreslår at de skal forsøke å stjele noen klær/smykker. Hun får de andre bort til seg i en krok i butikken og legger fram planen sin. Vennene reagerer på forskjellige måter. Ali stjeler noe og blir oppdaget. De andre stikker. Spillet stopper i det butikkdama/butikkmannen ber Ali om å åpne sekken sin.

Instruksjon
Del elevene inn i grupper på fem.
Fordel rollene på gruppene (lærer velger eller deler ut tilfeldig)

Alle skal lese rollekortet sitt og forberede seg på spillet (gi dem tid). De skal ikke vise rollekortet eller snakke om hva som står der til de andre på gruppa. De skal være rollen/karakteren på rollekortet. Eleven kan kikke på kortet underveis i rollespillet hvis det trengs.

Gruppene finner en egen plass i rommet og etablerer klesbutikken. De bestemmer hvor utgangen, kassa og klærne/smykkene er.

Les gjerne opp beskrivelsen av situasjonen på nytt.

Hvis gruppene er ulikt ferdig, skal de ikke snakke eller se på hverandre. De skal heller forsøke å «bli i situasjonen i hodet».

En etter-diskusjon følger rett etter rollespillet er ferdig.

Elevene setter seg gruppevis i sirkel på gulvet. Etter-diskusjonen er delt inn i to hoveddeler:

Del 1

På gruppene:
På gruppene leser elevene opp rollekortene for hverandre. Elevene snakker om rollene de spilte og forteller hva de følte og opplevde. De skal bruke «jeg»-betegnelse, som i «jeg følte slik da jeg ble presset» eller «Da jeg overtalte Ali til å stjele, følte jeg på …» etc. De skal ikke analysere det som har skjedd, men snakke ut fra egne opplevelser under rollespiller. De skal også snakke om hvordan de opplevde at de andre rollene/karakterene var i spillet.

I plenum:
Led en samtale der dere snakker om de ulike rollene i plenum. La elevene dele litt av det de snakket om i gruppene. Hva følte og opplevde rollene? Her kan det også være interessant å høre om de som spilte samme rolle opplevde ting likt eller forskjellig. Slik får de ulike rollene flere stemmer og erfaringer som kan gi et bredere bilde av årsaker til at man gir etter for press. Lærer må hjelpe til å holde dette fokuset, men skal ellers blande seg minst mulig og la diskusjonen gå fritt.

Det vil også være interessant å høre om alle karakterene følte på en form for press, selv om dette ikke var tydelig utad. Læreren kan stille slike spørsmål, om elevene trenger hjelp til å komme i gang med diskusjonen.

Det interessante er at de samme rollene/karakterene kan vise seg å ha ulike oppfatninger av situasjonen. Veiled samtalen slik at den ikke beveger seg vekk fra den erfaringsbaserte kunnskapen elevene fikk i rollespillene. Det å holde seg til den erfaringsbaserte kunnskapen er et av hovedpoengene med øvelsen om man skal følge Magnérs metode.

Del 2

I plenum:

I andre del skal elevene «forlate» rollene sine og se på situasjonen ut ifra seg selv.

Led en samtale der dere snakker om: Hva tror dere er grunnen til at Ali til slutt valgte å stjele? Hvorfor tror dere at Kine ville at Ali skulle gjøre dette?

Diskusjonen skal være basert på de nye erfaringene elevene har gjort seg i rollespillet. Hvis elever kommer med løse påstander eller fordommer, kan læreren spørre om elevene mener det stemmer med det de opplevde i rollespillet.

Interessert i mer om rollespill?
Rollespillet i undervisningsforløpet er inspirert av Björn Magnérs metode for sosiodrama. Du finner metoden beskrevet i for eksempel læreboka Dramapedagogisk historie og teori av Nils Braanaas.
– Braanaas, Nils (2002, 4. utgave 2. opplag) Dramapedagogisk historie og teori, s.118-122, Tapir akademisk forlag

a) Samle elevene midt på gulvet. Forklar at du nå skal stille elevene et spørsmål, og gi rommets fire hjørner forskjellige svaralternativer til spørsmålet som blir stilt. Når spørsmålet og svaralternativene er ferdig presentert, skal elevene stille seg i det hjørnet de er mest enige med. Elevene oppfordres til å ta et valg ut fra seg selv, ikke venner eller flertallet.

Presenterer spørsmålet og alternativer:

– Hvor kommer det mest press på unge mennesker fra?

Alternativer:
1. Innenfra deg selv
2. Fra andre mennesker
3. Skolen
4. Åpent hjørne/noe annet

Det fjerde alternativet er alltid et åpent hjørne. Det skal ikke representere «vet ikke». Elevene som står der må diskutere/finne et annet alternativ.

b) Når elevene er på plass i hjørnene sine, diskuterer de valget sitt i hjørnegruppene. Er gruppa stor, kan den deles i mindre grupper. Står noen alene i sitt hjørne kan enten læreren steppe inn som samtalepartner, eller eleven kan settes sammen med et annet hjørne med én eller få elver.

c) Etter at gruppene har snakket sammen i et halvt til ett minutt, deler hver gruppe sine tanker i plenum. Det åpne hjørnet (hjørne 4) bør som regel dele sine tanker sist. Her skal det ikke åpnes for store diskusjoner, men det er viktig at at alle lytter til det som blir sagt.

d) Etter at alle gruppene har delt, får elevene mulighet til å bytte hjørne. Om noen bytter hjørne, blir de bedt om å dele hvorfor med gruppa. Er det mange som bytter hjørne, så gir man elevene først et nytt halvt minutt til å snakke sammen innad i hjørnegruppa før plenumsdeling.

a) Her skal elevene ta stilling til hvor enig de er i en påstand fra 1-6. Legg ut seks papirark på en rekke på gulvet med tallene 1-6, med god plass mellom lappene. Forklar at du skal komme med en påstand og at elevene skal stille seg opp etter hvor enig de er i påstanden på en skala fra en til seks. Tallet én betyr at elevene er helt uenige og tallet seks betyr at de er helt enige. Dette skal gjøres uten at elevene snakker sammen. Det går ikke an å stille seg mellom to lapper.

Påstand: 

«Press og påvirkning er det samme»

Elevene stiller seg så opp ved den lappen på skalaen de mener er riktig og diskuterer valget sitt med sidemannen i ca. et halvt minutt.

b) Elevene deler i plenum hvorfor man står der man står. Ikke åpne for store diskusjoner, men man kan stille spørsmål.

c) Etter at elevene har delt hvor enig/uenig de er og hvorfor, kan du komme med oppfølgingsspørsmål som for eksempel: Dere som i stad mente at press kommer utenfra, hva tenker dere om dette nå? Hva med influensere? Det sies at de skaper kroppspress, merkepress, pengepress. Påvirker de eller skaper de press? Hvis alle i vennegjengen får gode karakterer. Blir du da påvirket eller presset til å få like gode?

Interessert i mer om vurderingsøvelser?
Vi anbefaler læreboka Du har hovedrollen i ditt liv av Katrin Byreus. https://www.byreus.com/2016/10/19/varderingsovningar/

Samle elevene og sitt i en sirkel på gulvet.

Hvordan opplevde elevene dette arbeidet? Opplever de noe press i hverdagen? Kan press foregå på skolen? Er det noe man kan gjøre for å minske negativt press hos andre eller seg selv?

Også her er det elevenes tanker og refleksjoner som er viktige, ikke lærerens moralske tanker om tematikken. Du skal la elevene snakke fritt, men bidra med å stille oppfølgingsspørsmål.

Undervisningsforløp av:

Marie Haug Myhr i samarbeid med redaksjonen

Redaksjon 

Læringsressursen er utviklet av Drama- og teaterpedagogene med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Undervisningsforløpet PRESS er valgt ut, tilpasset og videreutviklet av redaksjonen for læringsressursen:
Kari Strand, Ingvild Margrethe Birkeland og Barbro Børli Løkken.
Silje Birgitte Folkedal (fase én, utvelgelse av undervisningsforløp).