Målgruppe: 5.-10. trinn
Tid: 30-45 min
Aktuelle fag: Arbeid med læringsmiljø på tvers av fag

Innhold:
Tiltak mot mobbing i skolen støttet av Utdanningsdirektoratet

Det skjedde i friminuttet er et dramaforløp, bygget opp rundt konflikter og mobbing som skjer i en klasse på fiktive Dalsiden skole. Elevene lever seg inn i hendelser fra ulike perspektiv. Steg for steg får de nye vinklinger på hendelsene, og veksler mellom å spille roller og reflektere rundt det som skjer. Elevene lærer på en helt annen måte når de går inn i roller der de bruker både tanker, følelser og er fysisk aktive på samme tid i læringsprosessen. Modellen «konflikttrapp» og samtaleverktøyet «konflikttre», kjent fra skolemegling, brukes for å reflektere rundt hvordan en konflikt eskalerer og hva som kan ligge under.

Klasser som gjennomfører Det skjedde i friminuttet får en kanal for å snakke om tematikken. Ved at det er fiktive situasjoner som utforskes, får elevene en distanse til hendelsene. Dette kan gjøre det lettere å dele tanker, råd og forslag til løsninger, som kan ha overføringsverdi til mobbing/plaging/konflikter/utenforskap på deres egen skole.

Det skjedde i friminuttet består av tre deler på 30-60 min, som bygger på hverandre. Øktene kan gjøres over flere dager, eller sammenhengende på 2,5-3 timer med pauser mellom hver del. 

Del 1: Faser i en konflikt og hva som gjør at den kan eskalere. Bevisstgjøring på «tilskuerrollen». Konflikthåndtering.
Ut fra perspektivet til elever på Dalsiden skole, utforsker elevene hva som kan bremse eller stoppe konflikten i ulike faser, også når det oppstår sammenstøt.

Utstyr og forberedelser:

 • Plasser pultene i grupper (uten stoler) – med plass til fire elever på hver gruppe. La det være åpen plass i klasserommet, der dere kan gjøre noen av øvelsene. Start med å ha stolene i en sirkel i den delen av rommet.
 • Power Point med illustrasjon «Det skjedde i friminuttet del 1» vises med prosjektor på tavla ved oppstarten
 • Basketball
Undervisningsforløpet steg for steg:
 • Illustrasjonen “Det skjedde i friminuttet del 1” vises i det elevene kommer inn i klasserommet (se Power Point materiell)
 • Elevene setter seg på stolene som er plassert i en stor sirkel. At de velger plasser selv er helt ok, de skal veldig snart bytte plasser i en oppvarmingslek.
 • Introduser opplegget med at Det skjedde i friminuttet handler om en klasse på Dalsiden skole og noe som skjer i friminutter der. Det er en fiktiv skole, som ikke finnes i virkeligheten, men som finnes på samme måte som på film eller i en bok.
 • Aller først skal dere ha en lek, som oppvarming til det dere skal gjøre etterpå.

Oppvarmingslek:

 • Start med at alle sitter på stoler i sirkelen. Ta ut en stol, slik at det er en stol mindre enn antall deltakere. Lærer starter med å være først ut i midten av sirkelen.
 • Den som havner i midten skal si “Jeg heter …” og beskrive en ting som gjelder for den. Det kan være helt forskjellige ting som: har på meg noe grønt, har to brødre, spiller håndball, har vært i Trondheim…
 • Alle som den beskrivelsen passer på skal reise seg og bytte plass. Den som står i midten skal prøve å få seg en stol i ringen. Den som havner i midten i neste runde fortsetter med å si “Jeg heter …” og beskrive noe om seg selv.

Forbered elevene på rammene:

 • Forklar at dere skal bruke dramaundervisning i Det skjedde i friminuttet. Elevene skal «bli» elever på Dalsiden skole. – De skal tenke, snakke og gjøre noe som om de er elever på Dalsiden skole i noen av oppdragene de får. Mens i andre oppdrag skal de snakke om det som skjer på Dalsiden skole uten å være i rolle.
 • For å bli kjent med hva som skjer i klassen på Dalsiden skole, skal de få høre noen korte fortellinger. De fortellingene skal elevene bygge videre på når de skal spille roller, og når dere skal snakke om det som skjer.
 • Elevene skal få et lydsignal og beskjed før fortellingene kommer, så de kan være klare (la dem høre lyden)
 • Elevene skal også få flere korte oppdrag der de skal gjøre noe. Forklar at du kommer til å bruke lydsignalet når de skal gå ut av det de holder på med og videre til noe nytt. Da er det viktig å være “på” og klar for å få med seg neste beskjed.

Introduser at nå skal elevene få bli litt kjent med noen elever på Dalsiden skole gjennom en kort fortelling.
– lydsignal (vær-klar-for-fortelling)

Lærer forteller:
På Dalsiden skole er det friminutt. Martin holder på med en basketball. Plutselig treffer ballen en kant, så den spretter av gårde mot noen av gutta i klassen. Martin løper for å få tak i ballen, men Daniel snapper den før han rekker frem.
Martin roper «Det var min ball, jeg hadde den!». Daniel roper tilbake at ballen var ledig.
Han snur seg mot de to andre guttene, Adam og Abid, og sier «den var ledig!».
Martin skriker: «Jeg hadde den!», og begynner å dra i Daniel for å få tak i ballen. Adam og Abid roper nesten samtidig «Den var jo ledig!». De reagerer på at Martin er så sinna. Martin er fortvilet, han føler at ALLE er mot han. Han roper stygge ord.
Plutselig hopper Martin på Daniel og tar albuen rundt halsen på ham.

 • Elevene deles i grupper på fire elever. De tar med seg stolene og setter seg ved gruppebordene/pultene.
 • Vis konflikttrapp og fortellingen på skjerm (se materiell, PowerPoint del 1-3)

 

Kilde:
Tilpasset utgave av konflikttrapp utviklet av Center for Konfliktløsning i Danmark. Konflikttrapp er et kommunikasjonsverktøy, som er kjent fra blant annet skolemegling.

Presenter modellen og hvorfor dere skal bruke den:

 • Forklar at dere skal bruke en modell som kalles konflikttrapp, for å se nærmere på hva som skjedde i konflikten om basketballen. Modellen er laget ut fra undersøkelser av mange konflikter, og skal hjelpe oss med å se hvordan konflikter ofte utvikler seg. Kommenter gjerne om modellen stemmer bra med konflikter/krangler lærer har vært i.
 • Etterpå skal elevene være i rolle som guttene på Dalsiden. Da trenger de detaljene om hva som skjedde når. Oppfordre dem til å få med seg detaljene, som de kan bruke når de selv er i rolle.

Plasser fortellingen:
Led en kjapp samtale i plenum om de ulike fasene i konflikten ved å stille spørsmål som tar dere trinn for trinn opp konflikttrappa. Kanskje er det forskjellige meninger om plasseringen på noen trinn – se på det sammen. Det sentrale er å se på hvordan konflikten eskalerer raskt.

 • Trinn 1: Bagatell
  (Martin løper for å få tak i ballen, men Daniel snapper den før han rekker frem)
 • Trinn 2: Irritasjon eller ubehag
  (Martin roper «Det var min ball, jeg hadde den!»)
 • Trinn 3: Snakker om og ikke med
  (Daniel snur seg mot de to andre guttene, Adam og Abid, og sier «den var ledig!»)
 • Trinn 4: Åpen konflikt
  (Martin skriker: «Jeg hadde den!», og begynner å dra i Daniel for å få tak i ballen. Adam og Abid roper nesten samtidig «Den var jo ledig! De reagerer på at Martin er så sinna. Martin er fortvilet, han føler at ALLE er mot han. Han roper stygge ord»)
 • Trinn 5: Sammenstøt
  (Martin roper stygge ord. Plutselig hopper han på Daniel og tar albuen rundt halsen på ham)
 • Gruppene skal ha “hva hvis?” samtaler der de ser på konflikten fra perspektivet til en av de fire guttene i fortellingen fra Dalsiden.
 • Gi hver gruppe ett perspektiv. Legg en lapp/ark med navnet på gutten gruppen får på gruppebordet, og kommenter kort hva han gjorde i fortellingen: Martin, Daniel, Adam eller Abid. (F.eks. “Daniel som snappet ballen før Martin rakk frem”)
  La det være flest grupper som har Martin/Daniel (hvis det er mer enn fire grupper)
 • Hva hvis? Hva kan Martin/Daniel/Adam/Abid gjøre for at konflikten ikke havner på trinn 4 “Åpen konflikt”?
 • La gruppene etter tur dele forslag i plenum. Som en del av plenumssamtalen kan lærer bevisstgjøre på tilskuerrollen. Hva kunne ha skjedd hvis Adam og Abid ikke blandet seg? (spør hvis elevene ikke kommer med det forslaget)

Intro: Introduser oppdraget med at hvis guttene hadde gjort noe annerledes på trinn 3 eller 4, ville de nok ikke havnet i et sammenstøt (trinn 5). Men – guttene på Dalsiden gjorde det de gjorde. Det kan også være mer som ligger bak, som vi ikke fikk høre i den korte fortellingen.

a) Frysbilde – alle gruppene

 • Forklar til elever som ikke er vant med uttrykksformen frysbilder at de skal finne en positur for rollen de får – og stå i “frys” – som om vi ser på et foto av situasjonen.
 • Pek ut hvem som skal være hvem på hver av gruppene: Martin, Daniel, Adam og Abid. Hvis det er flere enn fire elever på en gruppe, legg til rollen “Erik” som gjør det samme som Adam og Abid.
 • Oppdraget er å lage frysbilder av når fortellingen er på trinn 4 i konflikttrappa: Åpen konflikt
  Det vil si et frysbilde av det som skjer rett før sammenstøtet der Martin hopper på Daniel (stopp dem hvis de går lenger når de lager frysbildet)
 • Gi elevene kort tid på å lage frysbildene – max 1 min.

b) Visning frysbilde – alle gruppene

 • Gruppene setter seg ned ved gruppebordene. Be dem om å være et bra, støttende publikum
 • Bruk illustrasjonen «Det skjedde i friminuttet – basketkurv» som scenografi/bakgrunn (se materiell, PowerPoint del 1-3)
 • La alle gruppene vise frysbildene etter tur. Tell til tre «1-2-3» når frysbildet begynner å falle på plass, og imiter at du tar et foto på «3»

c) Visning med rolleintervju – én gruppe

 • Velg ut en gruppe som kommer frem for å vise frysbildet på nytt
 • Bruk illustrasjonen «Det skjedde i friminuttet – basketkurv» som scenografi/bakgrunn (se materiell, PowerPoint del 1-3)
 • Gi «Daniel» en basketball, som rekvisitt. Ved å bruke en basketball på denne visningen forsterkes bildet.
 • Lærer “går inn i frysbildet” som vises og intervjuer elevene i rolle som Martin, Daniel, Adam og Abid. Målet er å få høre om hvordan de opplever situasjonen, sett fra ulike perspektiv.
 • Elevene vil se at forslagene de hadde i ”hva-hvis-samtalene” kan være vanskeligere å gjennomføre her når det er åpen konflikt. Pek på at det er mye enklere å bremse en konflikt lavere nede i konflikttrappa.

Spørsmål – eksempler:

Martin:
Hva tenker du å gjøre nå? Hvordan kjennes det ut inni deg nå? Har du et råd til Daniel om hva som skal til for at konflikten stopper nå? Hva kan du gjøre når du blir så sint? Hva kan hjelpe når du blir så sint?

Daniel:
Hva tenker du å gjøre nå? Hvordan kjennes det ut inni deg? Hva kan du gjøre for at konflikten stopper her?

Adam og Abid:
Hvordan kjennes det å stå her? Hva vil dere gjøre nå? Hva kan dere gjøre for å få  konflikten til å stoppe her? Hva skjer hvis dere ikke blander dere?

Oppfølgingsspørsmål:
Ut fra forslag du får som svar på spørsmålene, følg opp med å kommentere eller spørre om hvordan blikk, stemme og ansiktsuttrykk raskt kan forandre situasjonen. Bevisstgjør elevene på tempo, hvor raskt det går i en åpen konflikt.
For eksempel hvis forslaget er å si noe for å bremse konflikten der det brukes mange setninger. Spør om Daniel/Martin/Adam/Abid har tid til å si alt det i en konflikt som har eskalert så mye? Hvordan kan man si det samme kjappere?

Involver resten av klassen
Still spørsmål som «Ville det funket/virket?» til elevene som ser på gruppa som blir intervjuet. Det gir plass for at de kan komme med andre forslag enn det som blir foreslått. De kan gjerne få komme frem til frysbildet for å si forslaget (hør hva det er først). Her er en gyllen mulighet til å få frem råd fra elever som har vært med på konflikter som har eskalert raskt.

I denne typen refleksjon om hva som kan være bra å gjøre for å bremse en åpen konflikt, kommer det i mange klasser frem at kommentarer som «slapp av» eller «ro deg ned» gjør at Martin som er så sint/lei seg blir enda sintere. Det ligger mer bak at han er så sint.