MyePaSpill 800x600
  • april 16, 2017

Aksjoner på lærerutdanninger over hele landet. Drama- og teaterpedagoger overtok undervisningen, blant annet for 100 lærerstudenter på HiOA og rektorutdanningen på UiT i april 2017.

Høsten 2017 ble lærerutdanningene gjort om til femårige masterutdanninger. Aksjonen #MyePåSpill slo alarm om at det vil bli store forskjeller mellom grunnskolelærerutdanningene når det gjelder hvor mye opplæring lærerstudentene får i muntlig formidling og den estetiske læringsformen drama. Mens i virkeligheten der ute, er nettopp god muntlig formidling og å variere undervisningen viktig for elevene.

Drama er en sentral estetisk læringsform, som har tradisjon for å stå sterkt på lærerutdanningene. En ny kartlegging viser at rundt 60 % av lærerutdanningene tilbyr 0-15 timer obligatorisk dramaundervisning, mens de som har mest tilbyr 70-90 timer for lærerstudentene i løpet av utdanningen (1). Lærerutdanningene har et krav om å gi opplæring i estetiske læreprosesser, men det er ikke tallfestet hvor mye det skal være. Dette gir veldig store forskjeller for lærerstudentene rundt omkring i landet. HiOA, en av landets største lærerutdanninger, er blant dem som har minst undervisning i drama som læringsform. Regjeringen har meldt at den vil styrke de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen (2).  Det må gjenspeiles i lærerutdanningene, og det bør være mulig å få til i de nye femårige utdanningene!

Hvor er det aksjoner?

Dramaseksjonene på lærerutdanninger over hele landet åpnet dørene under aksjonen #MyePåSpill! den 26. april 2017 for å vise hva dramaundervisning kan være for ledelsen på lærerutdanningene og media. Drama- og teaterpedagogene lanserte en ny rapport med kartlegging over obligatorisk dramaundervisning på grunnskolelærerutdanningene og eksempler på best practice i forbindelse med aksjonen.

Hva aksjonerer vi for?

Drama- og teaterpedagogene aksjonerer for at alle grunnskolelærerutdanningene skal gjeninnføre drama som læringsform som obligatorisk emneplanfestet undervisning på minimum 30 timer. Alle grunnskolelærerstudenter fikk dette frem til 2003.

Ingen metodefrihet for fremtidige lærere uten å ha en verktøykasse med forskjellige metoder å velge mellom! Lærerstudentene må få opplæring i muntlig formidling for store grupper – det gir trygge lærere!

Mye kan tyde på at det er økonomien og ikke faglige vurderinger som har styrt nedbyggingen av undervisningstilbudet i drama. Flere steder leies det inn timelærere for å bøte på dette, men ansvaret for å planlegge en systematisk opplæring og se helheten i undervisningstilbudet blir gjerne pulverisert der man bygger ned fagseksjonene.

Timetallene for obligatorisk undervisning i drama i de nye lærerutdanningene er ikke klare ennå, men foreløpige tall viser en tendens til å legge seg på rundt samme nivå som i dagens ordning. Det er ikke for sent å snu!

Hva kreves av høgskolene/universitetene?

I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser (2). I de nasjonale retningslinjene, som lærerutdanningsinstitusjonene følger i arbeid med egne planer, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen. Hva studentene skal lære om estetiske læringsprosesser beskrives slik: ”Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy. Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene” (3).

Det er åpent hvordan grunnskolelærerutdanningene skal løse dette. Får lærerstudentene det de har krav på? Selv om det ikke er timetallsfestet, er det i følge retningslinjene mye de skal kunne om estetiske læreprosesser. Dette reiser spørsmål som hvor mange undervisningstimer lærerstudentene skal få for å mestre det å planlegge og lede estetiske læreprosesser for sine fremtidige elever. Har alle lærerutdanningene fagseksjoner for å ivareta undervisning i estetiske læreprosesser?

Lær av best practice

Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sørøst-Norge campus Vestfold (HSN Vestfold), NLA Høgskolen og Høgskulen på Vestlandet campus Stord (HVL Stord) er ledende i landet med rundt 70-90 timer obligatorisk dramaundervisning i løpet av lærerutdanningen. Lærerstudentene der får blant annet opplæring i stemmebruk, kroppsspråk, improvisasjon, fortelling- og formidlingsteknikker, klasseledelse og undervisningsforløpets dramaturgi. De får også opplæring i hvordan de kan bruke drama som læringsform for å utforske temaer i fag, for eksempel gjennom dramaforløp. Dramaseksjonene samarbeider tett med andre fagseksjoner. (1).

Dramaseksjonen på HSN Vestfold vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris på en million kroner i 2014 for profesjonsverksteder som skal motvirke praksissjokk. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte selv ut prisen – og kjenner til hva dramaundervisningen gir lærerstudentene på HSN. (4). På tide å spre denne modellen til de andre lærerutdanningene, Røe Isaksen?

Dramaseksjoner på lærerutdanningene har potensiale for å bidra mer

Drama er en sentral estetisk læringsform, og fagfeltet drama har tradisjon for å stå sterkt på grunnskolelærerutdanningene. Selv om drama ikke er et eget fag i grunnskolen og regnes som en læringsform i andre fag, er det i aller høyeste grad et fagfelt – man kan studere faget til PhD-nivå i Norge. Flere av studiene i drama og teater ligger under lærerutdanningsinstitusjoner (årsstudium, bachelor, MA) (5). Lærerstudentene kan velge drama som skolerelevant fag med 30 stp på noen av lærerutdanningene.

Infrastrukturen er på plass på de fleste av høgskolene/universitetene, med fagseksjoner for drama og dramasaler. Nå når lærerutdanningene legges om, bør det være en selvfølge å utnytte det potensialet som ligger der – og nå opp igjen til minst det nivået man lå på for fjorten år siden med 30 timers undervisning i drama som læringsform for alle lærerstudentene. Det beste for lærerstudentene vil være å gå lengre, som UiT og HSN Vestfold som har rundt 75 timer dramaundervisning i lærerutdanningen. De kan vise til gode resultater som evaluering av Pilot i Nord og Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris – og ikke minst mange lærere som har fått opplæring i muntlig formidling og å lage varierte og praktiske undervisningsøkter for elevene.

//

Tekst: Kari Strand, daglig leder Drama- og teaterpedagogene

Referanser:

  1. Dramaundervisning i grunnskolelærerutdanningene. Nasjonal kartlegging og eksempler på best practice. Rapport, 2017: http://dramaogteater.no/ny-rapport/
  2. MeldSt28. (2015–2016). Melding til Stortinget. Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
  3. Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-06-07-860
  4. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning: http://www.uhr.no/documents/Godkjent_1_7_010916.pdf
  5. As if vant Kunnskapsdepartementes pris: http://dramaogteater.no/as-if/
  6. Oversikt over studietilbud i drama/teater: http://dramaogteater.no/i-undervisning/hoyere-utdanning/