Drama- og teaterpedagogene gjennomførte i 2012/2013 en kartlegging av dramaundervisning på GLU 1-7 og 5-10, for å innhente informasjon over hvor mye og hva slags dramaundervisning som tilbys på lærerutdanningene ved høgskolene/universitetene. Vår kartlegging viste at det er store forskjeller på antall undervisningstimer ved de ulike lærerutdanningene, fra 0 til 125 timer i løpet av utdanningen.

Ved innføring av ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen i 2003, ble det opp til den enkelte institusjon om de skulle tilby kurs i drama som læringsform. Høgskolene/universitetene var ikke lenger forpliktet til å ha et 30-timers metodekurs i drama som en del av utdanningen. Denne valgfriheten ble opprettholdt ved innføringen av de nye rammeplanene for grunnskolelærerutdanningene GLU 1-‐7 og GLU 5-‐10 i 2010. Læreplanen Kunnskapsløftet har metodefrihet, og dermed har drama som læringsform en marginal plass i læreplanen.

Drama- og teaterpedagogene utarbeidet en kartlegging av obligatorisk dramaundervisning i grunnskolelærerutdanningene skoleåret 2012/2013. Det har ikke vært vesentlige endringer siden da, så oversikten gir et godt bilde av dagens situasjon. Kartleggingen tar for seg antall timer per student i løpet av utdanningen, hva slags dramaundervisning studentene får og hvordan den er organisert. 18 høgskoler/universiteter har svart. Kartleggingen viser at de fleste av landets lærerstudenter får langt mindre dramaundervisning enn da det var pålagt å gi dem et 30-timers metodekurs i løpet av utdanningen. 7 av høgskolene/universitetene har 30 ‐125 timer obligatorisk dramaundervisning for lærerstudentene, mens 11 av dem tilbyr studentene 0 ‐ 27 timer dramaundervisning. Drama er en sentral praktisk læringsform. Lærerstudenter som ikke tilegner seg metoden, har et valg mindre når de skal velge undervisningsmetode.

Flere av lærerutdanningene rapporterer at innføringen av GLU 1- 7 og GLU 5 -10 har ført til tettere samarbeid mellom dramaseksjonene og andre fag, mange steder undervises det i drama som læringsform i fag som pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og norsk. Innholdet i dramaundervisninge og organiseringen varierer.

Les hele kartleggingen her